deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša priča deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language English language
deco Arhiva novosti   Novosti deco  
  deco
deco Misija i ciljevi
deco Realizovani projekti
deco Aktivni projekti
deco Donatori
deco Mreza
  deco
protecta

„GRAĐANSKA OSMATRAČNICA - PODIZANJE KAPACITETA MLADIH NOVINARA ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO“

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom, Departman za komunikologiju i novinarstvo - Centar za medijska istraživanja iz Niša realizuju projekat „Građanska osmatračnica - Podizanje kapaciteta mladih novinara za istraživačko novinarstvo“. Projekat je podržan od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

„Građanska osmatračnica - Podizanje kapaciteta mladih novinara za istraživačko novinarstvo“ je dvanaestomesečni projekat čiji je Opšti cilj:

 • unapređenje demokratije i demokratskih sistema kroz osnaživanje novinara za rad u istraživačkom novinarstvu i izveštavanju o transparentnijoj potrošnji javnih sredstava.


 • Posebni ciljevi ovog projekta su:

  • Uključivanje i edukovanje mladih novinara za istraživanje i izveštavanje o korupciji putem istraživačkog novinarstva i društvenih mreža.
  • Objavljivanje istraživačkih priča koje dovode do društvenih promena i širenja svesti u javnosti o neprihvatljivosti nenamenskog i netransparentnog trošenja javnih sredstava.

  Ciljnu grupu ovog projekta čine studenti sa Departmana za komunikologiju i novinarstvo u Nišu, koji će se baviti javnim finansijama i izveštavanjem o javnim finansijama.

  Aktivnosti na projektu:

  • - Formiranje stručnog tima
  • - Medijska promocija
  • - Edukativni program
  • - Studije slučaja
  • - Publikovanje štampanog izdanja istraživačkih priča

  Projekat će biti realizovan na teritoriji grada Niša u periodu od 01. jula 2014. godine do 30. juna 2015. godine.

  MLADI SU ZAKON 2014 – Nišavski okrug (12.05.2014. – 12.01.2015.)

  Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije realizuje projekat “MLADI SU ZAKON 2014 – Nišavski okrug”.

  Ovaj osmomesečni projekat će biti realizovan na teritoriji Nišavskog okruga a ciljna grupa su svi mladi iz ovog okruga uzrasta 15-30 godina

  Opšti i specifični ciljevi projekta:

  Afirmisanje mladih i promocija omladinskog aktivizma kroz pružanje podrške inicijativama i radu volonterskih grupa na polju stvaranja boljih uslova za rad i život u lokalnoj zajednici.

  • Informisanje i umrežavanje mladih i omladinskih organizacija

  • Edukovanje i osnaživanje mladih na putu ka aktivnijem učestvovanju u kreiranju omladinskih politika na lokalu.

  • Podrška radu omladinskih organizacija i realizaciji inicijativa koje doprinose rešavanju određenog problema u lokalnoj zajednici.

  • Uključivanje mladih da na kreativan način razmišljaju o svom položaju u društvu i da podstaknu slična razmišljanja i kod svojim kolega i prijatenja.

  • Upoznavanje i informisanje mladih o zakonskim okvirima za mlade, omladinskim organizacijama i omladinskim institucijama.

  • Unapređenje lokalne sredine kroz podršku izrade strateških dokumenata za mlade.
  Lista projektnih aktivnosti po grupama:

  • Promocija programa MLADI SU ZAKON 2014 - Nišavski okrug

  • Objavljivanje i promocija javnog poziva - konkursa

  • Odabir projektnih ideja volonterskih grupa

  • Organizacija trodnevne obuke za pisanje predloga projekta i predloga budžeta projekta

  • Podrška volonterskim grupama pri realizaciji omladisnkih projekata

  • Obeležavanje međunarodnog dana mladih - 12. avgust

  • Organizacija okruglih stolova u procesu izrade Nacionalne strategije za period 2015 - 2025

  • Odabir najboljeg omladinskog projekta u konkretnom okrugu

  “PHAROS” e. V. Stuttgart/Sarajevo. Internationale Bildungsarbeit und Humanitare Hilfe Ingrid halbritter M.A kromolj 86 Sarajevo, Bosna I Hercegovina. I “PROTECTA” Centar za razvoj gradjanskog društva Niš TPC “Kalča” Obrenovićeva bb. Niš Srbija

  Realizuju projekat:

  “LEGALIZACIJA PRIPADNIKA ROMSKE POPULACIJE U B i H”.

  Cilj projekta: Ishodovanje ličnih dokumenata za Rome, kod institucija u Srbiji, izbegli u BiH, nakon ratnih dešavanja na Kosovu i Metohiji 1999 godine. Dobijanjem ličnih dokumenata obezbedjuju privremeni boravak,a po želji, stalni i da budu u sistemu institucija, gde ostvaruju svoja legitimna prava.

  Trajanje projekta: Projekat se realizuje u periodu od 08. Jula 2013 do 31.12.2016 godine.

  Razvoj usluga socijalne zaštite u gradu Nišu (Period realizacije: 29.11.2013 – 29.05.2014.)

  PROTECTA realizuje projekat "Razvoj usluga socijalne zaštite u gradu Nišu". Osnovni cilj ovog projekta je unapređenje socijalne inkluzije i kvaliteta života osetljivih grupa građana Niša kroz razvijanje sistema usluga socijalne zaštite dostupnih različitim korisnicima i usklađenih sa njihovim potrebama. Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva rada i socijalne politike, a sprovodi se u saradnji sa Gradom.

  Osnovna svrha ovog projekta je povećani kapaciteti ključnih lokalnih aktera u Nišu (lokalne samouprave, institucija socijalne zaštite, obrazovnih, zdravstvenih i institucija zapošljavanja, organizacija civilnog društva) za plansko i sistematsko bavljenje uspostavljanjem institucionalizovanih usluga socijalne zaštite.

  Aktivnosti na projektu:

  • Formiranje Gradske radne grupe za izradu Planova razvoja usluga socijalne zaštite i praćenje njene primene - Ova aktivnost obuhvata selekcija članova Radne grupe/predstavnika različitih ključnih aktera i donošenje odluke od strane Gradskog veća/Gradonačelnika o formiranju Radne grupe Radnu grupu će činiti predstavnici različitih institucija i organizacija navedenih kao direktna ciljna grupa projekata.

  • Izrada upitnika za prikupljanje podataka o ključnim akterima socijalne zaštite u Gradu - Ovaj upitnik/ci je neophodan kao uniformni obrazac za prikupljanje podataka o svim kapacitetima ključnih aktera socijalne zaštite u Gradu - ljudskim resursima i njihovim kompetancijama; materijalnim i finansijskim resursima; programu rada koji realizuju; mogućoj ulozi u razvoju planova i budućem uspostavljanju i pružanju usluga socjalne zaštite.

  • Prikupljanje i obrada podataka o lokalnim akterima - U cilju što realističnijeg i preciznijeg planiranja budućih usluga, zasnovanog na podacima o ključnim akterima u lokalnoj sredini, članovi Radne grupe će se angažovati oko popunjavanja upitnika od strane ključnih aktera.

  • Izrada planova razvoja usluga socijalne zaštite u Nišu za 3 usluge - Na osnovu pripremljene strukture/matrice za plan razvoja svake usluge, kroz realizaciju jednodnevnih radionica sa Radnom grupom pripremiće se nacrti planova razvoja za svaku od usluga.

  • Realizacija radionica za participaciju korisnika u uspostavljanju usluga socijalne zaštite - Planirano je da se realizuju najmanje 3 jednodnevne radionice za različite grupe potencijalnih korisnika budućih usluga socijalne zaštite . Cilj ovih radionica je da potencijalni korisnici direktno iskažu svoje potrebe koje bi se pored minimalnih standrada usluge, uzele u obzir u procesu kreiranja konkretnih sadražaja usluga.

  • Promovisanje planova razvoja usluga - Planovi razvoja usluga socijalne zaštite će biti široko promovisani, naročito u stručnoj i opštoj javnosti, jer svi građani bi trebalo da budu obavešteni o uslugama koje će se razvijati, kako bi u stanju potrebe mogli da postanu korisnici.

  “Moj izbor, moje pravo –zdrava životna sredina !”(Period realizacije: 15.04.2014 – 15.08.2014.)

  Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA realizuje projekat uz finansijsku podršku ENV.net mreže kao jedna od dve organizacije sa teritorije Srbije koje su dobile finansijsku podršku mreže.

  ENV.net mreža je formirana od strane EU na teritoriji zapadnog Balkana i Turskoj sa ciljem unapređivanja uticaja stanovništva na proces reformi u sektoru životne sredine kao podrška približavanja Evropskoj uniji.

  Projekat “ Moj izbor, moje pravo –zdrava životna sredina !” usmeren je ka učenicima srednjih škola na teritoriji grada Niša i ima za cilj da:

  • • Približi i predstavi politike životne sredine Evropske unije i njihove usaglašenosti sa zakonodavstvom Srbije u oblasti životne sredine učenicima srednjih škola na teritoriji grada Niša
  • • Podstakne kritičko i sveobuhvatno razmišljanje i ukaže na neophodnost poštovanja načela održivog razvoja i očuvanja životne sredine i učini dostupnim i sveobuhvatnim podatke koji se odnose na stanje životne sredine u gradu Nišu kako bi se poboljšala informisanost učenika.
  • • Obezbedi uslove za aktivno učešće mladih u donošenju odluka u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

  Projekat obuhvata sledeće projektne aktivnosti:

  • 1. Edukativno medijsku kampanju koja će biti sprovedena kako bi se građanstvo i šira javnost upoznali sa politikama životne sredine.
  • 2. Održavanje Javnog časa u srednjim školama uz aktivno učestvovanje učenika i diskusiju na teme politika životne sredine i mogućnosti za aktivno učestvovanje mladih u njihovo usvajanje na lokalu.
  • 3. Održavanjem tribine pod nazivom ”Dijalogom ka zelenijoj budućnosti” na kome stručna javnost koja se bavi oblašću životne sredine u Nišu predstaviti svoj rad srednjoškolcima i ukazati im na načine njihovog aktivnog uključivanja u sam rad.
  • 4. Izradu dokumenta sa predlozima i preporukama za aktivnije učestvovanje mladih u procesima donošenja odluka u oblasti životne sredine u lokalnoj sredini.

  “EUforija - Kviz znanja o EU za učenike niških srednjih škola” (01.08.2012. - 30.11.2012.)

  Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA uz medijsku podršku TV 5 realizuje projekat „EUforija - Kviz znanja o EU za učenike niških srednjih škola“, podržanog od strane Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

  „EUforija - Kviz znanja o EU za učenike niških srednjih škola“ je četvoromesečni projekat koji će se realizovati u periodu od 01. avgusta. 2012. do 30. novembra. 2012. godine. na teritoriji Grada Niša. Ciljnu grupu projekta čine učenici niških srednjih škola

  Opšti i specifični ciljevi projekta

  Opšti cilj projekta „EUforija“ je informisanje i edukovanje mladih ljudi u Nišu o vrednostima i standardima EU kao i o prednostima koje članstvo u EU donosi mladim ljudima.
  Specifični cilj projekta je predstavljanje procesa EU integracija na popularan i zabavan način kroz učenje i igru.
  Drugi specifični cilj je razvijanje vanškolskih programa vezanih za proces EU integracija u kojima su uključene škole.
  Treći specifični cilj je razvijanje takmičarskog duha kod mladih.

  Ciljna grupa i struktura korisnika

  • Direktna ciljna grupa su nam učesnici kviza iz svih niških srednjih škola
  • Indirektne ciljne grupe su:
   Svi učenici niških srednjih škola obuhvaćeni kampanjom
   Svi učenici niških srednjih škola, navijači u okviru kviza „EUforija“
   Građani Niša i okoline koji će o projektu biti informisani putem medija

  Lista projektnih aktivnosti po grupama:

  • Medijska promocija, izrada i distribucija promotivnog materijala
  • Izrada edukativnog materijala
  • Organizovanje i realizacija kviza
  • Organizovanje Edukativno nagradnog putovanja

  Struktura partnerstva

  Zarad pravovremenog i objektivnog informisanja uže i šire javnosti o realizaciji projektnih aktivnosti neophodnu medijsku podršku pružiće nam regionalna medijska kuća TV 5, ujedno i partner na projektu.

  Snimanje i emitovanje finala TV kviza i specijalne TV emisija praćene video zapisom sa edukativnog putovanja. Ovaj deo projekta će biti realizovan i finansijski pokriven od partnera na projektu TV 5.

  "JEDNAKOSTI – UČEŠĆE ŽENA U RADU POLITIČKIH PARTIJA" (01.07.2012. - 30.11.2012.)

  Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA realizuje projekat „ Jednakosti - Učešće žena u radu političkih partija“, podržanog od strane Švajcarske agencije za saradnju i razvoj – SDC.

  Svrha projekta je unapređenje demokratije i demokratskih institucija (političke stranke nacionalnih manjina i drugih stranaka u opštinama koje su aktivne u izabranim opštinama) kroz izgradnju kapaciteta političkih partija za veće učešće žena u političkom životu na lokalnom nivou.

  Ciljevi:

  1. Podizanje nivoa svesti unutar političkih stranaka koji su od značaja za povećanje učešća žena u političkom i partijskom životu na jugu Srbije.
  2. Uspostavljanje dijaloga između političkih stranaka po pitanju većeg učešća žena u partijskom i političkom životu na jugu Srbije.
  3. Podsticanje političkih stranaka na lokalu i stranaka nacionalnih manjina, kao nosioca moći da predlože i usvoje rešenja koje omogućavaju šire angažovanje žena u političkom životu.

  Korisnici ovog projekta biće žene u 5 opština na Jugu Srbije, članovi političkih stranaka i stranaka nacionalnih manjina koje deluju u ovim multi etničkim sredinama.

  Rezultati:

  1. Urađena analiza participacije žena u političkom životu stranaka u 5 opština na Jugu Srbije;
  2. Povećan nivo znanja o participaciji žena kroz informativno edukativnu kampanju.
  3. Otvorena tema o učešću žena u politici na opštinskom nivou (5 ekspertskih okruglih stolova);
  4. Edukovano 20 žena za aktivno bavljenje politikom;

  Aktivnosti na projektu:

  1. Prikupljanje i analiza podataka
  2. Fokus grupe
  3. Publikacija-Info edukativna kampanja
  4. Okrugli stolovi
  5. Trening radionica

  Projekat će se realizovati u periodu od 01. jula. 2012. do 30. novembra. 2012. godine.

  “Uspostavljanje informacionog konsalting centra /IKC/ "Brzi Start“ u gradovima Berkovica i Niš” (01.08.2011. - 31.07.2012.)

  Protecta u saradnji sa Bugarskim partnerima “NATIONAL ASSOCIATION FOR ECONOMIC AND SOCIAL INTEGRATION” i COMMUNITY HOUSE "IVAN VAZOV" realizuje projekta “Uspostavljanje informacionog konsalting centra /IKC/ "Brzi Start“ u gradovima Berkovica i Niš”.

  Cilj projekta je uspostavljanje 2 regionalna konsalting centra u Niš-u i Berkovici kao podrška biznis sektoru u ovim regionima. Ciljna grupa ovih centara su preduzetnici, mala i srednja preduzeća, kao i nezaposleni koji će proći kroz proces edukacije po americkoj metodologiji “BRZI START” radi sertifikovanja u angažovanom zanimanju. Dobijeni sertifikati su međunarodno priznati na teritoriji cele Evrope. Edukacija obuhvata trening od 9 dana Bugarskoj, kao i 120 sati edukacije na radnom mestu. Ovaj proces će realizovati evropski sertifikovani treneri.

  Ideja projekta je osnaživanje ekonomskih veza između Nišavskog regiona i regiona Montana u Bugarskoj, što će biti potvrđeno organizacijom biznis foruma u Berkovici (Bugarska) na kojoj će biti prisutno po nekoliko desetina privrednih subjekata iz oba regiona. Ovaj forum predstavlja mogućnost da se razmene međusobna iskustva i kreiraju novi kontakti.

  Kao sekundarna veza biće i uspostavljanje web portala sa bazom privrednih subjekata iz ovih regiona. Na održavanju ovog portala angažovaće se po jedna osoba iz Srbije i Bugarske.

  Trajanje projekta je godinu dana i finansira se iz IPA fonda. Realizacija projekta je počela 01.08.2011. godine.

  Mali grantovi za integraciju izbeglica i IRL (01.02.2011.-31.01.2013.)

  Donatori: Delegacija Evropske Unije u RS – 95% (program „Supporting access to rights, employment and livelihood enhancement of refugees and IDPS in Serbia” sredstvima iz budžetske linije IPA 2009 (09SER01/02/21)) i CARE Nemačka Luksemburg – 5%
  Trajanje: 01. februar 2011. – 31. januar 2013.
  Lokacija: Srbija, Južna Srbija, Grad Niš, opštine Vranje i Pirot (Bela Palanka)
  Partneri: CARE Srbija i Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA

  Opšti cilj: Pružanje doprinosa održivoj integraciji na sadašnjem mestu boravka za izbegla i interno raseljena lica koja ne žele da se vrate u mesto porekla.

  Specifičnini cilj: Poboljšanje uslova života za izbeglice i IRL kroz podršku programima ekonomske samopomoći

  Ciljne grupe:

  • Izbeglice i interno raseljena lica u oštinama Niš, Vranje i Pirot (Bela Palanka);
  • 10% ciljne grupe će činiti najugroženiji segmenti domicilne populacije; Romi čine 10%, a žene 50% ciljne grupe;
  • 93 lica dobijaju pomoć za pokretanje malih preduzeća;
  • 20 lica učestvuje u programu praktičnog rada u kompanijama.

  Finalni korisnici:

  • Članovi porodica učesnika: čime se broj podiže na približno 450 lica.
  • Institucije kao što su Komesarijat za izbeglice i interno raseljena lica; lokalni centri za socijalni rad i lokalne kancelarije Nacionalne službe za zapošljavanje u tri opštine; klijenti i kupci u novoosnovanim preduzećima

  Očekivani rezultati:

  • 93 izbegla i interno raseljena lica osnovala mala preduzeća nakon primanja recipročne donacije i tehničke pomoći
  • Izbegla i interno raseljena lica koja su osnovala nova preduzeća formiraju pet neformalnih “biznis klastera”
  • Radna praksa obezbeđena za dvadeset izbeglica i IRL, a od ovog broja 30% zaposleno tokom trajanja projekta

  Glavne projektne aktivnosti:

  • Pripremne aktivnosti;
  • Istraživanje tržišta radi utvrđivanja radnih veština i usluga koje su potrebne na lokalnom nivou;
  • Kampanja za informisanje izbeglica i IRL;
  • Obezbeđivanje donacija za 93 lica za kupovinu opreme i upravljanje programom donacija;
  • Promovisanje formiranja neformalnih biznis klastera;
  • Pružanje tehničke podrške primaocima donacija;
  • Obezbeđivanje radne prakse za izbeglice i IRL;
  • Podizanje svesti u kompanijama, organima vlasti i institucijama.

  CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNU VLADU I SMANJENJE SIROMAŠTVA U SRBIJI (19.04. – 15.11.2011.)

  Centar za razvoj gradjanskog društva PROTECTA realizuje projekat „Civilno društvo za odgovornu vladu i smanjenje siromaštva u Srbiji“.

  Cilj projekta: Specifični cilj koji realizuje PROTECTA je osmišljavanje i realizacija kampanje javnog zagovaranja kojom će se uticati na: A) potpuniju realizaciju Lokalnog akcionog plana (u daljem tekstu: LAP) za unapredjenje položaja izbeglica i interno raseljenih lica sa područja Grada Niša i B) transparentno i precizno definisano opredeljivanje sredstava, u okviru Budžeta Grada Niša, kojim će se podržati realizacija LAP-a.

  Aktivnosti na projektu: PROTECTA je organizovala tri panel diskusije sa predstavnicima OCD i predstavnicima Lokalne samouprave. Usvojena Platforma od strane ovih koalicija, a koja je deo LAP-a, dostavljena je Gradu Nišu - Upravi za finansije, sa zahtevom da stručne službe predlože Skupštini Grada Niša, da se u novi Budžet za 2012 godinu izdvoji posebna budžetska linija koja će strogo biti namenska i da se za potrebe izbeglih i interno raseljenih lica izdvoje posebna sredstva.

  Dalje projektne aktivnosti na realizaciji LAP-a i konačnog usvajanja predloga od strane Skupštine Grada Niša su: održavanje okruglog stola u MCN, dana 12.10.2011 godine sa predstavnicima OCD, nastup na lokalnim medijima, dostavljanje dopisa svim gradskim upravama, predsedniku Skupštine i Skupštini Grada, do konačnog usvajanja budžeta za 2012 godinu.

  Projekat se realizuje u dve faze:

  • Prva faza projekta se realizuje od 19. aprila do 01. jula 2011 godine.
  • Druga faza projekta se realizuje od 15. septembra do 15. novembra 2011 godine.

  Slede dalje projektne aktivnosti na realizaciji LAP-a do konačnog usvajanja predloga od strane Skupštine Grada Niša.

  Partneri na projektu: Ovaj projekat realizuju Institut za održive zajednice, Grupa 484 i PROTECTA kao lokalni partner. Projekat je podržan od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.