deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša priča deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language English language
deco Arhiva novosti   Novosti deco  
  deco
deco Misija i ciljevi
deco Realizovani projekti
deco Aktivni projekti
deco Donatori
  deco
protecta

“Moj izbor, moje pravo –zdrava životna sredina !”(Period realizacije: 15.04.2014 – 15.08.2014.)

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA realizuje projekat uz finansijsku podršku ENV.net mreže kao jedna od dve organizacije sa teritorije Srbije koje su dobile finansijsku podršku mreže.

ENV.net mreža je formirana od strane EU na teritoriji zapadnog Balkana i Turskoj sa ciljem unapređivanja uticaja stanovništva na proces reformi u sektoru životne sredine kao podrška približavanja Evropskoj uniji.

Projekat “ Moj izbor, moje pravo –zdrava životna sredina !” usmeren je ka učenicima srednjih škola na teritoriji grada Niša i ima za cilj da:

 • • Približi i predstavi politike životne sredine Evropske unije i njihove usaglašenosti sa zakonodavstvom Srbije u oblasti životne sredine učenicima srednjih škola na teritoriji grada Niša
 • • Podstakne kritičko i sveobuhvatno razmišljanje i ukaže na neophodnost poštovanja načela održivog razvoja i očuvanja životne sredine i učini dostupnim i sveobuhvatnim podatke koji se odnose na stanje životne sredine u gradu Nišu kako bi se poboljšala informisanost učenika.
 • • Obezbedi uslove za aktivno učešće mladih u donošenju odluka u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Projekat obuhvata sledeće projektne aktivnosti:

 • 1. Edukativno medijsku kampanju koja će biti sprovedena kako bi se građanstvo i šira javnost upoznali sa politikama životne sredine.
 • 2. Održavanje Javnog časa u srednjim školama uz aktivno učestvovanje učenika i diskusiju na teme politika životne sredine i mogućnosti za aktivno učestvovanje mladih u njihovo usvajanje na lokalu.
 • 3. Održavanjem tribine pod nazivom ”Dijalogom ka zelenijoj budućnosti” na kome stručna javnost koja se bavi oblašću životne sredine u Nišu predstaviti svoj rad srednjoškolcima i ukazati im na načine njihovog aktivnog uključivanja u sam rad.
 • 4. Izradu dokumenta sa predlozima i preporukama za aktivnije učestvovanje mladih u procesima donošenja odluka u oblasti životne sredine u lokalnoj sredini.

Znam kako da delujem - Know How 2 Act

Projekat „Znam kako da delujem“ doprinosi uključivanju organizacija građanskog društva u proces donošenja odluka, sprovođenje i primenu zakonodavnih akata koji se odnose na unapređenje i zaštitu životne sredine u Republici Srbiji.

Uključivanje organizacija građanskog društva u proces donošenja odluka, sprovođenje i praćenje politike životne sredine je neophodnan preduslov za odgovornu i efikasnu javnu upravu ali i osnov za kvalitetno učešće građana u praktično-političkom životu lokalne zajednice. Dosadašnja iskustva pokazuju da je participativni pristup nedovoljno razvijen i da organizacije građanskog društva nisu prepoznate kao relevantan partner.

Kroz podizanje nivoa znanja o EU standardima u oblasti životne sredine, unapređenje veština javnog zagovaranja i kreiranja praktičnih-politika, projekat „Znam kako da delujem“ uspostavlja nove standarde za građansko učešće u procesu donošenja odluka i omogućava organizacijama građanskog društva da budu nosioci tog procesa.

Funkcionalno umrežavanje organizacija građanskog društva, na nivou čitave države, omogućava razmenu znanja i iskustava i doprinosi dubljem integrisanju nevladinog sektora u oblasti zaštite životne sredine.

Imajući u vidu sveobuhvatnost politike životne sredine, i njen međusektorski karakter, aktivnosti na projektu su bile usmerene ka:

 • promovisanju energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije na lokalnom nivou,
 • smanjenju emisije ugljendioksida i zavisnosti od fosilnih goriva kroz unapređenje javne svesti i izradu konkretnih praktično-političkih predloga,
 • unapređenju učešća organizacija građanskog društva u kreiranju lokalnih budžetskih fondova za životnu sredinu i praćenju trošenja budžetskih sredstava.

Projekat sprovode Evropski pokret u Srbiji, Beogradska otvorena škola, Centar za razvoj građanskog društva „Protecta“ i UNECOOP, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Otpad kao resurs

Projekat je realizovan u 23. osnovne škole na teritotiji Niša sa ciljem da se utiče na podizanje ekološke svesti dece uzrasta od prvog do četvrtog razreda, kao i da se skrene pažnja na neophodnost reciklaže otpada i razvije odgovorno ponašanje prema životnoj sredini kod najmlađih sugrađana.

Tokom trajanja projekta učenici su kroz održane EKO časove imali prilike da se upoznaju sa osnovnim principima reciklaže nekih od najčešće prisutnih materijala koji se mogu reciklirati (parir, staklo,metal).

Učenici su uz asistenciju svojih učitelja i projektnog tima izrađivali predmete od netoksičnog kućnog otpada i na taj način kroz kreativan rad pokazali da je otpad jako vredna sirovina.

Na izložbi radova organizovanoj nakon završenih projektnih aktivnosti bilo je izloženo 480 radova koje su posetioci izložbe imali prilike da pogledaju i odaberu najkreativniji i najzanimljiviji rad.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Grada Niša i Uprave za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine.

Balkan E Waste Management Advocacy Network

Regionalni projekat BEWMAN "Balkan E Waste Management Advocacy Network", finansiran od strane Evropske Unije ima za cilj poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira koji će doprineti adekvatnom razvoju EE menadžmenta u Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj, kao i stvaranju regionalne mreže za razmenu znanja i iskustava vezanih za EE otpad i razvoja kapacitete NVO za lobiranje u ovoj oblasti.

Ciljne grupe i krajnji korisnici su NVO-i, poslovne institucije, vladine institucije, mediji i građani.

Aktivnosti na projektu:

 • sprovođenje istraživanja kako bi se analizirala trenutna situacija u svakoj zemlji,
 • razvoj BEWMAN web-portala kao resursa za ponovnu upotrebu ili recikliranje kompjuterske opreme,
 • medijska kampanja,
 • trening za trenere: razmena znanja i iskustva od strane partnera iz V. Britanije članovima regionalne mreže,
 • trening za OCD članice nacionalne mreže,
 • organizacija event-a koji će povećati svest u vezi sa E-otpadom,
 • radionice vezane za razmenu iskustva,
 • izrada Vodiča za upravljanje E-otpadom,
 • regionalna konferencija u cilju prikupljanju i predstavljanja rezultata iz EU i zemalja iz regiona.

Partneri na projektu: Fondacija Metamorphosis, Computer Aid International, ZaMirNET BlueLink i nacionalni partner za Srbiju Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA.

Stvaranje održivog mehanizma za unapređenje kvaliteta života u Južnoj i Jugoistočnoj Srbiji

Projekat „Stvaranje održivog mehanizma za unapređenje kvaliteta života u Južnoj i Jugoistočnoj Srbiji“ bavi se promocijom održivog razvoja i unapređenju života u urbanim područjima Južne i Jugoistočne Srbije (Niš, Pantelej, Bela Palanka, Pirot , Babušnica, Dimitrovgrad). Projekat se realizuje uz podršku programa SECTOR koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Glavni cilj projekta je stvaranje trajnog mehanizma za unapređenje kvaliteta života u Južnoj i Jugoistočnoj Srbiji.

Specifični ciljevi: Stvaranje mehanizma koji će doprineti održivom razvoju i unapređenju uslovima života u urbanim područjima, uspostavljen sistem pravilnog prikupljanja i selekcije otpada u zgradama lokalnih samouprava i lokalnih institucija, ohrabrivanje i podsticanje akcije za smanjenje otpada na samom „izvoru“, edukacija stanovništva na temu zaštite životne sredine kroz direktno uključivanje u projektne aktivnosti, ohrabrivanje donosioca odluka na odgovorno ponašanje prema lokalnoj zajednici, povećanje svesti o postojećim problemima regiona, uspostavljanje, podrška i promocija partnerstva u okviru sva tri sektora i zainteresovanih strana, uspostavljanje, podrška i promocija lokalnih akcija.

Glavne aktivnosti na projektu: seminar za predstavnike 5 lokalnih samouprava na teme: Racionalne upotrebe resursa, Reciklaže, Zelene/održive nabavke, analiza zagađivača u J i JI Srbiji, istraživanje potencijala J i JI Srbije za reciklažu, pravilno sakupljanje i selekcija otpada, proslava 05. Juna – Svetskog dana zaštite životne sredine, javno zagovaranje za donošenje opštinskih odluka koje regulišu proces javnih nabavki, tendera i opštinskih procedura u cilju poštovanja principa održivog razvoja i poboljšanja uslova života u urbanim područjima – zelene nabavke, medijska kampanja.

Partneri na projektu: Zelena zemlja iz Babušnice.

Ovde možete preuzeti siže projekta na bugarskom i romskom .

“Od Niša do Svođe – ka turizmu između prijateljstva i dobrosusedstva“

Ovaj projekat je integrisan i ima za cilj da podrzi ekonomski razvoj prekogranicnog regiona kroz razvoj turizma u dve srpske opstine – Nis i Pirot i pet bugarskih – Belogradcik, Berkovica, Ciprovci, Varsec i Svodje. Specificni ciljevi su usmereni ka ojacanju turistickih organizacija i ubrzanju turistickog razvoja u opstinama Pirot i Nis kroz trening i ukazivanje na dosadasnju dobru praksu u Bugarskoj, kroz pokretanje inicijativa i partnerstava na razlicitim nivoima, kao i ka uvodjenju modernih trzisnih mehanizama u turizam u prekogranicnom regionu i samim tim stvaranju pozitivnog imidza samog regiona na medjunarodnom trzistu. Pročitajte više o ovom projektu ovde.

Veliko prolećno spremanje grada

U proleće 2005. PROTECTA je uz donaciju Američke ambasade organizovala veliko prolećno spremanje grada gde smo sa volonterima, građanima Niša, lokalnim insittucijama, NVO-ima i privatnim firmama iz grada izneli preko 20.000 kubika đubreta. U akciji su učestvovale mnoge poznate ličnosti iz sveta umetnosti i kulture, a akciju su promovisali i direktno podržali predsednici svih 5 niških opština. Procena je da je negde oko 20.000 naših sugrađana, uglavnom dece i mladih, uzelo učešće u akciji.Očišćene su: sve veće zelene parkovske površine u gradu, dvorišta većine osnovnih i srednjih škola, međublokovsko zelenilo 10-ak zgrada i 4 divlje deponije.

Eko festival za decu iz osnovnih škola

Protecta je 2004. godine obeležila Svetski dan Zaštite životne sredine organizovanjem Eko festivala. Eko festival se sastojao iz izložbe likovnih radova učenika osnovnih škola iz Niša na temu životna sredina kao glavne aktivnosti i iz niza pratećih aktivnosti – manifestacija (4 tribine na temu “Ekološka istina grada”, 1 ekološka predstava i 6 ekoloških radionica). Cilj ovog projekta je bio podsticanje i rad na formiranju  ekološke svesti, razvoj kreativnosti, inovativnosti kod dece, kao i skretanje pažnje javnosti na Svetski dan zaštite životne sredine. Izložba je trajala 3+2 dana i na konkurs se prijavilo 526 učenika iz 23 od ukupno 31 osnovne škole sa teritorije opštine Niš.  Dodeljene su nagrade za najbolje radove  i za škole iz kojih je bilo najviše radova. Ovaj projekat je prvi koji su finansirali  isključivo profitne organizacije iz grada.

Limenke sakupljaj, okolinu sačuvaj

Fond za povraćaj i reciklažu limenki sprovodi program sakupljanja limenki u školama, kao konstantnu aktivnost, koji se sastoji od dve komponente, a to su:

 • Edukacija - održavanje seminara u školama, distribuciju edukativnog materijala koji se sastoji od brošura, letaka i postera.
 • Akcije sakupljanja limenki, u kojima će škole dobijati sve potrebne sadržaje za odlaganje limenki.

Ovaj program ReCAN Fond sprovodi  u nekoliko gradova u Srbiji. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, počela je sa realizacijom programa «LIMENKE SAKUPLJAJ, OKOLINU SAČUVAJ» u Nišu od 01.03.2007.
U Nišu se u ovaj program uključile 19 niških osnovnih škola i 1 srednja škola.. U svakoj školi je planirano po dva predavanja na temu reciklaže limenki, jedno predavanje za mlađe razrede, jedno za starije.
U okviru programa «LIMENKE SAKUPLJAJ, OKOLINU SAČUVAJ» članovi PROTECTA Eko tima će u školama sprovesti preko 40 seminara.
Osnovni cilj ovih seminara je da se promoviše svest o značaju zaštite životne sredine, posebno među mlađom populacijom, da učvrste svest o potrebi reciklaže limenki u razmišljanjima potrošača kao naučen i konačno uobičajen model ponašanja.
Škole koje uđu u ovaj program, osim što zarađuju dodatna sredstva prikupljanjem limenki, najuspešnije škole, tj. one koje budu prikupile najveće količine limenki, biće nagrađivane, svake godine, boravkom najboljih učenika i učitelja/koordinatora programa u “Zelenim školama”, tj. eko-kampovima.

Škole koje učestvuju u programu “Limenke sakupljaj, okolinu sačuvaj”
OŠ Učitelj Tasa
OŠ Vojislav Ilić Mlađi
OŠ Karađorđe
OŠ Bogdan Blagojević
OŠ Dušan Tasković -Srećko
OŠ Kralj Petar I
OŠ Ivan Goran Kovačić
OŠ Miroslav Antić
OŠ Vožd Karađorđe
OŠ Radoje Domanović
OŠ Sveti Sava
OŠ Ratko Vukičević
OŠ Đura Jakšić
OŠ Sreten Mladenović - Mika
OŠ Čegar
OŠ Stefan Nemanja
OŠ Branko Miljković
OŠ Car Konstantin
OŠ Duško Radović
MTŠ 15 maj, Srednja stručna škola