deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša priča deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language English language
deco Arhiva novosti   Novosti deco  
  deco
deco Misija i ciljevi
deco Realizovani projekti
deco Aktivni projekti
deco Donatori
  deco
protecta

“LEGALIZACIJA PRIPADNIKA ROMSKE POPULACIJE U B i H”

Cilj projekta: Ishodovanje ličnih dokumenata za Rome, kod institucija u Srbiji, izbegli u BiH, nakon ratnih dešavanja na Kosovu i Metohiji 1999 godine. Dobijanjem ličnih dokumenata obezbedjuju privremeni boravak,a po želji, stalni i da budu u sistemu institucija, gde ostvaruju svoja legitimna prava.
Realizuju projekat:

“PHAROS” e. V. Stuttgart/Sarajevo. Internationale Bildungsarbeit und Humanitare Hilfe Ingrid halbritter M.A kromolj 86 Sarajevo, Bosna I Hercegovina. I “PROTECTA” Centar za razvoj gradjanskog društva Niš TPC “Kalča” Obrenovićeva bb. Niš Srbija


Trajanje projekta: Projekat se realizuje u periodu od 08. Jula 2013 do 31.12.2016 godine.

Razvoj usluga socijalne zaštite u gradu Nišu (Period realizacije: 29.11.2013 – 29.05.2014.)

PROTECTA realizuje projekat "Razvoj usluga socijalne zaštite u gradu Nišu". Osnovni cilj ovog projekta je unapređenje socijalne inkluzije i kvaliteta života osetljivih grupa građana Niša kroz razvijanje sistema usluga socijalne zaštite dostupnih različitim korisnicima i usklađenih sa njihovim potrebama. Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva rada i socijalne politike, a sprovodi se u saradnji sa Gradom.

Osnovna svrha ovog projekta je povećani kapaciteti ključnih lokalnih aktera u Nišu (lokalne samouprave, institucija socijalne zaštite, obrazovnih, zdravstvenih i institucija zapošljavanja, organizacija civilnog društva) za plansko i sistematsko bavljenje uspostavljanjem institucionalizovanih usluga socijalne zaštite.

Aktivnosti na projektu:

 • Formiranje Gradske radne grupe za izradu Planova razvoja usluga socijalne zaštite i praćenje njene primene - Ova aktivnost obuhvata selekcija članova Radne grupe/predstavnika različitih ključnih aktera i donošenje odluke od strane Gradskog veća/Gradonačelnika o formiranju Radne grupe Radnu grupu će činiti predstavnici različitih institucija i organizacija navedenih kao direktna ciljna grupa projekata.

 • Izrada upitnika za prikupljanje podataka o ključnim akterima socijalne zaštite u Gradu - Ovaj upitnik/ci je neophodan kao uniformni obrazac za prikupljanje podataka o svim kapacitetima ključnih aktera socijalne zaštite u Gradu - ljudskim resursima i njihovim kompetancijama; materijalnim i finansijskim resursima; programu rada koji realizuju; mogućoj ulozi u razvoju planova i budućem uspostavljanju i pružanju usluga socjalne zaštite.

 • Prikupljanje i obrada podataka o lokalnim akterima - U cilju što realističnijeg i preciznijeg planiranja budućih usluga, zasnovanog na podacima o ključnim akterima u lokalnoj sredini, članovi Radne grupe će se angažovati oko popunjavanja upitnika od strane ključnih aktera.

 • Izrada planova razvoja usluga socijalne zaštite u Nišu za 3 usluge - Na osnovu pripremljene strukture/matrice za plan razvoja svake usluge, kroz realizaciju jednodnevnih radionica sa Radnom grupom pripremiće se nacrti planova razvoja za svaku od usluga.

 • Realizacija radionica za participaciju korisnika u uspostavljanju usluga socijalne zaštite - Planirano je da se realizuju najmanje 3 jednodnevne radionice za različite grupe potencijalnih korisnika budućih usluga socijalne zaštite . Cilj ovih radionica je da potencijalni korisnici direktno iskažu svoje potrebe koje bi se pored minimalnih standrada usluge, uzele u obzir u procesu kreiranja konkretnih sadražaja usluga.

 • Promovisanje planova razvoja usluga - Planovi razvoja usluga socijalne zaštite će biti široko promovisani, naročito u stručnoj i opštoj javnosti, jer svi građani bi trebalo da budu obavešteni o uslugama koje će se razvijati, kako bi u stanju potrebe mogli da postanu korisnici.

Mali grantovi za integraciju izbeglica i IRL (01.02.2011.-31.01.2013.)

Donatori: Delegacija Evropske Unije u RS – 95% (program „Supporting access to rights, employment and livelihood enhancement of refugees and IDPS in Serbia” sredstvima iz budžetske linije IPA 2009 (09SER01/02/21)) i CARE Nemačka Luksemburg – 5%
Trajanje: 01. februar 2011. – 31. januar 2013.
Lokacija: Srbija, Južna Srbija, Grad Niš, opštine Vranje i Pirot (Bela Palanka)
Partneri: CARE Srbija i Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA

Opšti cilj: Pružanje doprinosa održivoj integraciji na sadašnjem mestu boravka za izbegla i interno raseljena lica koja ne žele da se vrate u mesto porekla.

Specifičnini cilj: Poboljšanje uslova života za izbeglice i IRL kroz podršku programima ekonomske samopomoći

Ciljne grupe:

 • Izbeglice i interno raseljena lica u oštinama Niš, Vranje i Pirot (Bela Palanka);
 • 10% ciljne grupe će činiti najugroženiji segmenti domicilne populacije; Romi čine 10%, a žene 50% ciljne grupe;
 • 93 lica dobijaju pomoć za pokretanje malih preduzeća;
 • 20 lica učestvuje u programu praktičnog rada u kompanijama.

Finalni korisnici:

 • Članovi porodica učesnika: čime se broj podiže na približno 450 lica.
 • Institucije kao što su Komesarijat za izbeglice i interno raseljena lica; lokalni centri za socijalni rad i lokalne kancelarije Nacionalne službe za zapošljavanje u tri opštine; klijenti i kupci u novoosnovanim preduzećima

Očekivani rezultati:

 • 93 izbegla i interno raseljena lica osnovala mala preduzeća nakon primanja recipročne donacije i tehničke pomoći
 • Izbegla i interno raseljena lica koja su osnovala nova preduzeća formiraju pet neformalnih “biznis klastera”
 • Radna praksa obezbeđena za dvadeset izbeglica i IRL, a od ovog broja 30% zaposleno tokom trajanja projekta

Glavne projektne aktivnosti:

 • Pripremne aktivnosti;
 • Istraživanje tržišta radi utvrđivanja radnih veština i usluga koje su potrebne na lokalnom nivou;
 • Kampanja za informisanje izbeglica i IRL;
 • Obezbeđivanje donacija za 93 lica za kupovinu opreme i upravljanje programom donacija;
 • Promovisanje formiranja neformalnih biznis klastera;
 • Pružanje tehničke podrške primaocima donacija;
 • Obezbeđivanje radne prakse za izbeglice i IRL;
 • Podizanje svesti u kompanijama, organima vlasti i institucijama.

Program šegrta

Ovim programom PROTECTA je okupila 50 mladih raseljenih lica koji su radili kao šegrti u zanatlijskim radnjama u Nišu, Vranju, Leskovcu i Prokuplju. Reč je o mladim ljudima do 25 godina koji su tokom 6 meseci pomagali zanatlijama u njihovom poslu, a platu primali od PROTECTE. Mnogi su kasnije ostali da rade u ovim radnjama, a njih 5 započelo je samostalan biznis sa znanjem koji su dobili tokom ovih 6 meseci. Program je finansirao IRD.

Alternativna berza rada za interno raseljena lica

Usled mnogobrojnih ograničenja koja zvanična berza rada ima u ostvarivanju svoje delatnosti, a kao vid podrške raseljenim licima koja žele da se integrišu u lokalnu zajednicu, PROTECTA je realizovala program stvaranja alternativne berze rada. Na ovoj berzi jedini učesnici bila su raseljena lica koja su dostavila svoje podatke o stručnoj spremi, prethodnom iskustvu u poslu, veštinama koje poseduju i sve informacije koje bi mogle biti značajne za potencijalne poslodavce. PROTECTA je potom prikupila podatke o potraživanjima radnih mesta kod malih i srednjih preduzetnika i izvršila posredovanje između raseljenih lica i preduzetnika. Kao rezultat projekta preko 300 ljudi je najmanje jednom našlo jednokratan posao, privremeno radno mesto ili stalno radno mesto. Sastavni deo projekta bile su i radionice pisanja CV-a za raseljena lica. Program je podržao DRC FRESTA program.

Prekogranična razmena informacija

Ovaj dvogodišnji projekat je u početku obuhvatao samo obezbeđivanje informacija raseljenim licima o statusu njihove imovine na Kosovu, članovima porodica, mogućnostima za povratkom i sl. Informacije smo dobijali od partnerskih organizacija na Kosovu, kao i od samih povratnika. U drugoj fazi projekat je uvećan sa psihosocijalnom podrškom, radionicama i davanjem pravnih saveta raseljenim licima. Projekat je finansirao UMCOR Beograd.

Program povratka raseljenih lica na Kosovo

Uz podršku UMCOR-a PROTECTA je organizovala  povratak 124 lica u svoja sela na Kosovu (Mozgovo, Babljak i Babuš). Za sva lica koja su odlučila da se vrate PROTECTA je obezbedila sredstva za rekonstrukciju njihovih kuća, malu privremenu socijalnu pomoć i pomoć u započinjanju sopstvenog biznisa, pre svega u oblasti poljoprivrede.

Program povratka i reintegracije

Program obuhvata stratešku podršku povratku na Kosovo. Cilj ovog projekta Mercy Corps-a koji je finansiran od strane BPRM-a jeste unapređenje razmene informacija i ekonomske reintegracije. Kroz obezbeđivanje informacija o povratku i mogućnostima za povratak, programe ekonomskog održanja porodica povratnika kroz poljoprivredne kredite i uspostavljanje interetničke saradnje, program je dao raznovrsne rezultate koji su značajno unapredili identitet PROTECTE kod interno raseljenih lica.

Poslovnim protokolom do uspešne saradnje

Centar za razvoj gradanskog društva – PROTECTA sa partnerskom organizacijom CENTAR ZAJEDNICE iz Kamenice (Kosovo) u periodu od 15. marta do 15.juna 2005. godine, uspešno realizovala projekat pod nazivom „Poslovnim protokolom do uspešne saradnje“. Cilj projekta je bio prekogranicna saradnja i ekonomsko osnaživanje mikroregiona na relaciji opština Trgovište, Vranje, Kosovska Kamenica i Gnjilane.

Seminari koji su vodeni u pomenutim opštinama imali su za cilj edukaciju vlasnika malih i srednjih preduzeca o poslovnom protokolu koji se primenjuje u evropskim i svetskim poslovnim okvirima. Kao rezultat imali smo 60 edukovanih vlasnika MSP i uspostavljanje poslovne saradnje izmedu preduzeca iz ovih opština u pomenutom mikroregionu. Projekat je podržao EAST-WEST Institute iz Brisela.

Podrška procesu readmisije kroz održivu reintegraciju povratnika iz zapadne Evrope u Srbiju

Od 1. jula 2007. počeo je sa realizacijom projekat “Podrška procesu readmisije kroz održivu reintegraciju povratnika iz zapadne Evrope u Srbiju ”. Projekat finansira Evropska unija a sprovodi ga Evropska perspektiva sa lokalnim partnerskima nevladinim organizacijama Srpskim demokratskim forumom i Grupom 484.

Na osnovu 16 potpisanih ugovora o readmisiji sa zemljama zapadne Evrope Republika Srbija ima obavezu da primi svoje državljane koji nisu dobili status azilanta u zemlji zapadne Evrope gde su boravili. Nedavno je Republika Srbija parafirala opšti sporazum o readmisiji sa Evropskom unijom koji će stupiti na snagu 1. januara 2008. Prema nezvaničnim procenama u Republiku Srbiju se do sada vratilo oko 40.000-50.000 povratnika.

Cilj projekta je prodrška procesu readmisije kroz održivu reintegraciju povratnika iz Zapadne Evrope u Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru. Ovo je trenutno najveći projekat u Srbiji koji se bavi readmisijom i trajaće do sredine 2009. godine.

Projekat pokriva područje Republike Srbije kao i severni deo republike kroz osnivanje 10 reintegracionih centara. Ovi centri će pokrivati opštine u svome okrugu ili regionu.

Centar za razvoj gradjanskog društva „PROTECTA“ i Centar za socijalni rad „SVETI SAVA“ su partneri koji u Nišu realizuju aktivnosti.

Ciljna grupa projekta su povratnici koji su državljani Republike Srbije i Republike Crne Gore a koji po sporazumima o readmisiji nisu ispunili uslove za dobijanje azila i obavezni su da napuste zemlju u kojoj su boravili i vrate se u u zemlju porekla.

Projekat uključuje saradnju sa nadležnim državnim institucijama: Ministarstvom unutrašnjih poslova, Komesarijatom za izbeglice, Službom za ljudska i manjinska prava, lokalnim samoupravama, Nacionalnom službom za zapošljavanje kao i sa predstavnicima civilnog društva koji se bave zaštitom pripadnika ranjivih grupa.

Projekat se sastoji iz sledećih komponenti:

 1. Komponenta psihosocijalne podrške povratnicima. Ovu komponentu će realizovati Grupa 484 kroz radionice sa sledećim temama: časovi srpskog jezika, upoznavanje povratnika sa lokalnom zajednicom, razmena kulturnih vrednosti – lokalna zajednica i povratnici kao nosioci znanja i iskustava iz zapadnih zemalja, adaptacija na nove životne uslove, zdravlje, komunikacijske veštine, trauma izbeglištva i povratka, porodično nasilje, trgovina ljudima i druge.
 2. Komponenta pravne podrške povratnicima. Ovu komponentu će realizovati Srpski Demokratski forum kroz tribine i individualni rad sa korisnicima. Pravnu pomoć će pružati mobilni timovi Srpskog demokratskog foruma vezano za: prijavu prebivališta, pribavljanje dokumenata, upis u knjige rođenih, dobijanje JMBG-a, nostrifikaciju diploma, transfer imovine iz zapadne Evrope, imovinske sporove, carinske procedure, pravo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i zapošljavanje.
 3. Komponenta ekonomske podrške. Ovu komponentu će realizovati Evropska perspektiva kroz ekonomsku reintegraciju povratnika u lokalnu zajednicu i tržište rada. Ova komponenta se sastoji od sledećih aktivnosti: trening za aktivno traženje posla, trening za pokretanje biznisa, konsultacije za polaznike treninga, grantovi za za pokretanje biznisa.
 4. Komponenta zagovaranje prava povratnika. Ova komponenta ima za cilj podizanje nivoa informisanosti o procesu readmisije kroz sledeće aktivnosti: formiranje baze podataka, istraživanja, analizu situacije, organizovanje okruglih stolova, izradu izveštaja o položaju povratnika, medijsku kampanju, organizovanje međunarodne konferencije, izradu biltena i web portala. Ovu komponentu će zajednički realizovati Evropska perspektiva i Srpski demokratski forum.

Kampanja - promocija trajnih rešenja za izbeglice i raseljena lica u Srbiji s fokusom na obrazovanje i zapošljavanje i aktivnu participaciju

Narativno obrazloženje projekta: Politička klima u Srbiji je relativno stabilna nakon izbora, ali još u iščekivanju sastava nove vlade, od koje će zavisiti i dalje vođenje socijalne politike i resora povezanih sa pitanjima trajnih rešenja kroz integraciju. Temom zapošljavanja, obrazovanja i praticipacije u kontekstu izbeglištva se sistemski ne bavi nijedna ustanova. Nacionalna služba za zapošljavanje se reformisala, promoviše i radi neke programe, ali ne prepoznaje specifično izbeglice, IRL i ostale ljude sa prostora ex-Yu koji su žrtve prisilnih migracija. Reforme obrazovanja na svim nivoima su nedosledne, ne prepoznaju specifične probleme ljudi pogođenih prisilnim migracijama. Participacija u društvenom životu izbeglica, IRL i ostalih ljudi pogođenih prisilnim migracijama sa prostora ex YU nedovoljna je, često su marginalizovani. To posebno pogađa mlade (izbeglice i decu izbegličkih porodica) a nema ustanova i udruženja koji se bave specifično ovom problematikom i rade na društvenoj integraciji. Iskustva članica SSI zasnivaju se na dugogodišnjem radu na ovim pitanjima, a tokom 2006 objedinjena su u Analitičkom izveštaju Saveta o integraciji. Preporuke iz tog izveštaja, kao i sugestije sa održanih okruglih stolova predstavljaju polaznu tačku za ovu kampanju. One ocrtavaju konkretnije pravce i teme rada, kroz koje se dalje može unaprediti integracija izbeglich i raseljenih koja neće isključiti mogućnost povratka, već osnažiti ovu grupu u traganju za održivim rešenjem koje je usklađeno sa njihovim potrebama i mogućnostima.
Ova trokomponentnu kampanju SSI usmerena je prema lokalnim zajednicama, opštinskim i okružnim vlastima u regionu Niša (južna Srbija) i Vojvodini i u 15 gradova gde će biti promovisana participacija mladih

U Nišu, Protecta će uraditi analizu stanja o (ne)zaposlenosti izbeglica i interno raseljenih te procenu njihovih potreba za dodatnom strukovnom obukom, obrazovanjem i pre-kvalifikacijom, u odnosu na kategorije kojima pripadaju. Ovi podaci će biti korišćeni kao utemeljini argumenti u kampanji zagovaranja kod lokalnih vlasti da se iniciraju programi obuke i prekvalifikacije nezaposlenih raseljenih osoba u Nišu i široj okolini. U aktivnostima kampanje učestvovaće relevantne institucije i državne/lokalne vlasti sa ciljem promovisanja zapošljavanja raseljenih osoba. Sa ciljem šireg promovisanja ovog pitanja biće napravljene dve TV emisije u kojima će učestvovati aktivisti SSI, članovi lokalne administracije i same izbeglice i intereno raseljena lica. Takođe, biće održane i konferencije za štampu u skladu sa potrebama daljeg promovisanja ovih tema i samih rezultata kampanje.

Neposredni ciljevi

Doprineti procesu održive integracije (ekonomske, socijalne i kulturne) ljudi pogođenih prisilnim migracijama s prostora nekadašnje Jugoslavije kroz promociju mera zapošljavanja i obrazovanja ove kategorije stanovništva u Srbiji.

Unaprediti učešće (inkluziju) mladih izbeglica i IRL u ciljnim lokalnim zajednicama.

Proverljivi pokazatelji

Lokalne vlasti u Nišavskom okrugu bolje obaveštene o potrebama izbeglica i IRL u pogledu zapošljavanja i obrazovanja, kao i u oblasti aktivne participacije mladih u zajednici, tokom četvrtog meseca sprovođenja.

Aktivnosti na projektu:

 • Osmisliti poruku, slogan i materijale za promotivnu kampanju
 • Odabrati javnu ličnost (ili dve) koja bi bila promoter kampanje na lokalu, angažovati osobu/e i utvrditi plan rada i pojavljivanja
 • Zakupiti vreme na medijima ili utanačiti radio i TV emisije, pridobiti novinare listova da pišu na tu temu u lokalu
 • Planiranje istraživanje o proceni potreba, izrada upitnika, instrumenata, planiranje izvođenja
 • Sprovođenje istraživanja za utvrđivanje potreba u Nišavskom okrugu
 • Obrada podataka i analiza, pisanje izveštaja i priprema za promo-materijal
 • Predstavljanje zaključaka i preporuka tokom kampanje kroz medija koneferencije i brifinge