deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša priča deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language English language
deco Arhiva novosti   Novosti deco  
  deco
deco Misija i ciljevi
deco Realizovani projekti
deco Aktivni projekti
deco Donatori
  deco
protecta

Lokalne samouprave i OCD, osnaženi za bolju budućnost

Regionalni projekat “Lokalne samouprave i OCD, osnaženi za bolju budućnost”, koji je finansiran od strane OEBS Misije u Srbiji, za cilj ima stvaranje održivog mehanizma kroz zajednička strateška partnerstva između lokalnih samouprava i OCD za uspešnu borbu protiv korupcije. Na ovaj način se jačaju institucionalne veze između lokalnih samouprava i OCD.

Ciljne grupe i krajnji korisnici ovog projekta čine po 7 predstavnika lokalnih samouprava i OCD iz 7 samouprava sa teritorije južne i jugoistočne Srbije, lokalna zajednica, mediji...

Aktivnosti na projektu:

 • Održavanje treninga za 7 predstavnika OCD i 7 predstavnika lokalnih samouprava
 • Realizacija 7 akcionih planova u 7 lokalnih samouprava na kojima će raditi po 1 predstavnik OCD i 1 predstavnik lokalne samouprave
 • Održavanje nacionalne konferencije na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta

Partneri na projektu je FLARE mreža, najveća mreža OCD za građansku, nenasilnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Lokalne samouprave u južnoj i jugoistočnoj Srbiji aktivne i osnažene za učešće u procesu EU integracija - Aktiviraj jug

Projekat „Lokalne samouprave u južnoj i jugoistočnoj Srbiji aktivne i osnažene za učešće u procesu EU integracija - Aktiviraj jug“ podržan je od strane Instituta za održive zajednice (ISC).

U okviru ovog projekta predstavnici lokalnih samouprava iz Dimitrovgrada, Bosilegrada, Vranja, Crvenog Krsta (Niš), Preševa i Bujanovca proći će edukaciju na temu evropskih fondova dostupnih Srbiji (IPA fondovi) kroz trening za pisanje projekata u EU formatu. Ovaj projekat pruža mogućnost prestavnicima lokalnih samouprava da izrade odgovarajuće projekte i uz pomoć PROTECTA-e apliciraju kod nekih od evropskih fondova.

Projekat direktno je u vezi sa kompletnim procesom tranzicije i reforme državnog aparata. Prema Nacionalnoj strategiji Srbije za pristupanje EU, pridruživanje i pristupanje Evropskoj uniji je strateško opredeljenje Srbije. Rezolucija o pridruživanju Srbije EU podrazumeva potpunu saglasnost o ulasku u Evropsku uniju kao najvišem i neospornom političkom prioritetu. Projekat za generalni cilj ima bolje razumevanje EU i procesa integracija koji bi doveli do brže integracije Srbije u EU, čime se on direktno preklapa sa ciljevima dokumenta o rezoluciji o pridruživanju Srbije EU i apsolutnim prioritetom Vlade Srbije - članstvo u EU.

Prema zakonu o regionalnom razvoju iz jula 2009. godine Srbija je podeljena na regione koji će biti jedini subjekti koji će moći da konkurišu za dobijanje sredstava u okviru predpristupnih fondova EU (IPA).

Na osnovu istraživanja Kancelarije za EU integracije iz maja 2009. godine 2/3 građana se opredeljuje za ulazak u Evropsku uniju i smatra to svojim prioritetom. Ovaj projekat odgovara na njihove potrebe kao krajnje korisnike kroz podizanje nivoa svesti o značaju integracije Srbije u EU. Važno je ovde napomenuti da sve strategije države Srbije predviđaju aktivno uključivanje manjina u društvene tokove i procese, kao i da se aktivno zalažu za rešavanje njihovih problema.

Informacioni centar za NVO u Južnoj Srbiji

Projekat Informacionog centra za NVO u Južnoj Srbiji predstavlja jedno od osnovnih obeležja PROTECTE. Ne samo da je reč o prvom projektu finansiranom od strane donatora (Institute for Democracy in Eastern Europe iz Vašingtona), već je u startu predstavio i osnovna načela za koja se PROTECTA zalaže. Kroz potpuno transparentan rad, Informacioni Centar je obaveštavao sve zainteresovane NVO o aktuelnim konkursima donatora, mogućnostima za participaciju na treninzima i seminarima, aktuelnim vestima  (od posebnog značaja za male sredine gde je medijska blokada početkom 2000. godine bila najizraženija) i drugim informacijama od značaja za civilni sektor. Već posle nekoliko meseci rada, Informacioni centar je brojao preko 200 registrovanih korisnika/NVO koje su svakodnevno dobijale mailove i biltene od PROTECTE. Iako je projekat imao finansijsku podršku samo u 2000. i 2001, PROTECTA je nastavila sa radom Info centra od svojih sredstava sve do danas.

Podrška u osnivanju i registrovanju udruženja građana

Kroz ovu delatnost PROTECTA je pomogla osnivanje 63 organizacije u Južnoj Srbiji od kojih su neke danas izuzetno značajne za razvoj svojih lokalnih zajednica - Edukacioni centar Leskovac, Denizen Svrljig, EHO Prokuplje... Ova aktivnost je i dalje u toku i realizuje se isključivo od sredstava i resursa PROTECTE. Podršku su ove organizacije dobile i kroz pomoć u pisanju projekta i dobijanju granta.

Edukacija mladih lidera u lokalnim zajednicama u Južnoj Srbiji

Tokom 2003. godine PROTECTA je organizovala seriju treninga za mlade lidere iz opština u Južnoj Srbiji. Kroz projekat koji je finansirala European Youth Foundation stotinak ljudi je edukovano o ljudskim pravima, civilnom društvu, radu NVO i pisanju projekata. Zahvaljujući ovom treningu, ali i drugim programima, PROTECTA je uspostavila mrežu edukovanih aktivista u svih 28 opština u Južnoj Srbiji u kojima realizuje svoje projekte.  Cilj ovog projekta bio je i da mladim liderima kroz radionice predstavimo prednosti neformalne edukacije koju bi oni mogli da koriste kao obrazovni metod u svom radu u lokalnim zajednicama.

Edukacija nevladinih organizacija raseljenih lica

Uz podršku IOCC-a (International Orthodox Christian Charity) PROTECTA je realizovala 2 radionice sa po 2 modula na kojima je ukupno 40 predstavnika organizacija u osnivanju dobilo osnovna znanja o osnivanju i radu NVO, o pisanju projekata, ispitivanju potreba i odgovaranju na potrebe, menadžmentu NVO, timskom radu, vrednostima civilnog društva, fundraising-u.... 

Informaciono-edukativna kampanja o seks trafikingu

Informaciona kampanja je uključivala: okrugle stolove, debate, TV i radio emisije, promocije i štampani kampanjski materijal. Cilj nam je bio da otvorimo dijalog o trgovini ženama u lokalnim zajednicama i utičemo na građane da shvate svoju ulogu u pozitivnom rešavanju ovog problema. PROTECTA je ovaj projekat realizovala u regionu Bujanovca, Preševa i Medveđe, gde multinacionalna i multikulturalna struktura stanovništva (u ovim opštinama zajedno žive Albanci, Srbi i Romi) zahteva senzibilniji pristup problematici. Osim ovog regiona, realizovali smo ovaj projekat i u pirotskom regionu.

SRN Komunikacioni Plan

Kao integralni deo Strategije Razvoja Grada Niša (SRN), koja je usvojena u Gradskom parlamentu u decembru 2007, SRN Komunikacioni Plan ima za cilj da promoviše potencijale grada Niša, na taj način pomažući održanje procesa kojim bi Niš postigao visok nivo koji je neophodan da Niš postane i ostane konkurentski na evropskom nivou.

UN-HABITAT, kao deo Programa stanovanja i trajne integracije izbeglica u Srbiji (SIRP) finansiran od strane Vlade Italije, je obezbedio tehničku podršku gradu Nišu u toku participativnog procesa formulisanja Strategije Razvoja Grada Niša (SRN); specijalizovana tehnička podrška je pružena od strane ERVET-a, Razvojne agencije regiona Emilia Romana u Italiji.

Komunikacioni Plan će funkcionisati i kao katalizator interesa i kao vodič za osnaživanje i prikupljanje strateških resursa za stimulisanje razvoja teritorije Grada. Kao takav, imaće dvostruku funkciju:

 • Stimulisanje jedinstva različitih aktera (javnih, privatnih i građana) iz Grada i njegove teritorije i njihova saradnja u razvojnim projektima, i
 • Privlačenje spoljnih finansija (investicija van regiona), neophodnih za poboljšavanje kvaliteta života građana Niša i njegove teritorije kroz marketinške aktivnosti zasnovane na postojećim potencijaima i prednostima Grada

Primena teritorijalnih marketinških instrumenata i brendiranje Niša kao Grada će omogućiti da različite zainteresovane strane (vlasti, biznis, građansko društvo, investitori, itd.) dobiju najbolje povratne infomacije od aktivnosti u Gradu/regionu, razvijajući se na osnovama osmišljene strategije i zadržavajući sopstveni brend u ime svih partnera. Marketing teritorije kao jedan od komponenata strateškog razvoja će obezbediti porast konkurentnosti u ekonomiji i poboljšanje kvaliteta života.

Ovaj projekat doprinosi implementaciji SRN kroz svoj Komunikacioni Plan, uzimajući u obzir sve promene koje su nastale u procesu revizije Strategije i sa uvođenjem „Urban Info Point-a“ kao instrumenta za nastavljanje komunikacije Strategije u budućnosti (koji neće postati nova institucija).

Projekat ima za cilj reviziju Komunikacionog Plana uključenog u Originalni dokument SR Niša i on će podržati početnu fazu implementacije Komunikacionog Plana kroz dizajn, štampu i distribuciju znatnog dela materijala SR Niša, i kroz uspostavljanje određenog instrumenta u tu svrhu, kao što je Urban Info Point. Urban Info Point predstavlja centar sa ciljem prikupljanja svih informacija od radne grupe i ostalih aktera koji su uključeni u proces izrade i revizije SR Niša, na taj način ih čineći dostupnim široj javnosti. Urban Info Point će biti započet od strane PROTECTA-e i njenog tima sastavljenog od stručnjaka i projektnog osoblja. Predviđeno je da će na kraju projekta Urban Info Point preći u nadležnost Grada (Kabineta Gradonačelnika), koji će preuzeti odgovornost nad njegovim funkcionisanjem i održivosti.

Preciznije, Komunikacioni Plan i osnivanje Info Point-a (projekat) ima za cilj promovisanje, marketing i širenje Strategije (internu – ka građanima i eksternu – ka mogućim donatorima, biznis sektoru, zaduženim Ministarstvima i sredstvima za finansiranje projekata sa prioritetom razvoja).

Pojedinačni ciljevi Urban Info Point-a biće:

 1. Informisanje građana o implementaciji Strategije;
 2. Podrška učešća stejkholdera u implementaciji Strategije i iniciranje saradnje;
 3. Podizanje svesnosti stejkholdera o sopstvenim odgovornostima;
 4. Stvaranje mreža građana/stejkholdera;
 5. Olakšavanje korišćenja i razmene infomacija i znanja među stejkholderima: lokalnim, regionalnim i nacionalnim;
 6. Uključivanje privatnog sektora kao jednog od glavnih aktera za razvoj teritorije Niša;
 7. Promovisanje javnog-privatnog partnerstva kao i društveno odgovornog poslovanja

PROTECTA će blisko sarađivati sa Kabinetom Gradonačelnika i grupom eksperata radeći na reviziji Razvojne Strategije Niša (Projekat pod SIRP šifrom AoC 0108).

Projektne aktivnosti uključuju:

 1. Uspostavljanje „Urban Info Point-a“ kao deo Plana SRN koje će funkcionisati u nadležnosti kabineta Gradonačelnika;
 2. Revizija i ažuriranje Komunikacionog Plana (poglavlje 5 dokumenta SRN) u bliskoj saradnji sa Revizionom grupom SRN i Kancelarijom Gradonačelnika.

Promocija, marketing i širenje strategije će podrazumevati:

 1. Identifikaciju vizuelnog identiteta (Knjigu grafičkih standarda) ili Niš brend; Knjiga grafičkih standarda je dokument koji precizno definiše izgled i način korišćenja SRN. PROTECTA će razgovarati o nacrtu Knjige sa Gradonačelnikom i Radnom grupom pre njenog finaliziranja. Predlaže se da ovaj dokument bude sastavni deo Komunikacionog Plana.
 2. Razvoj Medijskog Plana predstavlja način predstavljanja SRN javnosti, izrada njegovog nacrta i prikupljanje pres klipova, koji su neophodni za vizibiliti (vidljivost) SRN.
 3. Organizovanje pres konferencija, prezentacija i okruglih stolova u Gradu i njegovoj teritoriji kako bi se predstavila ažurirana i revidirana Strategija 2009-2011.
 4. Organizovanje prezentacija SR Niša na nivou republičkih Vlasti zaduženim Ministarstvima
 5. Organizovanje baze podataka: prikupljanje i ažuriranje podataka koji su prikupljeni od strane eksperata i radnog tima u toku procesa formulacije i revizije Strategije. Na primer, baza podataka svih projekata za NIP 2007, 2008, 2009; baza podataka kompanija, infrastrukturalnih i urbanizovanih projekata; baza podataka implementiranih programa/projekata; baza podataka mogućih internih i eksternih partnera; deo baze podataka Godišnjeg izveštaja o implementaciji SRN.
 6. Kreiranje internet stranice SRN kao deo internet strane Grada Niša, koja bi trebalo da sadrži: SRN (osnovnu i revidiranu strategiju), dokumente koji su važni za formulaciju Strategije, projektne aktivnosti sadržane u SRN i realizovane u 2008, kao i buduće projektne aktivnosti koje bi tek trebalo da budu realizovane, linkove do strategija različitih sektora (stanovanje, sigurnost, turizam, itd.) i lokalne akcione planove (LAP za izbeglice i raseljena lica), implementaciju projekata, itd; linkove ka institucijama Republičke vlasti i nizom Ministarstava koja se bave razvojem i finansiranjem. Nakon završetka projekta, internet strana će biti u nadležnosti Grada.
 7. Promovisanje podrške javnog i privatnog partnerstva i osnaživanje privatnog sektora kao partnera u formulisanju budućih kreativnih ideja i implementacije SRN. Ova aktivnost se realizuje kroz sastanke i razmenu ideja i informacija. Važno je promovisati metod javno-privatnog partnerstva kao i društveno odgovornog poslovanja.
 8. Podrška i širenje ideje Asocijacije za SRN među glavnim stejkholderima u Gradu.

Institucionalno jačanje PROTECTA-e

Zahvaljujući podršci Rockefeller Brothers Fund, počev od oktobra 2005. PROTECTA radi na svom institucionalnom jačanju. Kroz trogodišnju podršku planirano je: da osoblje i menadžment PROTECTA-e prođe kroz seriju intenzivnih treninga, administrativno unapređivanje rada, otvaranje PROTECTA kluba u Nišu i uspostavljanje novih i jačanje postojećih partnerstava sa organizacijama i institucijama čije misije se poklapaju sa našom.